*c-questionc question887625C2-7BF1-4000-B4A3-B26DC9267EA1@3x2F9E87B5-5CC3-4957-855A-0368FBC07B2C@1xGroup 13-Group 13-Group 13+Group 13+c-questionflag-enStroke 1Stroke 1
Logo for lægernes invest

Investeringsforeningen Lægernes Invest

Om foreningen

Investeringsforeningen Lægernes Invest er stiftet af Lægernes Pension i 2004. Formålet med Lægernes Invest er at gøre det nemmere og billigere for Lægernes Pension at forvalte sine investeringer og høste stordriftsfordele ved at saminvestere med andre investorer. Ved at samle investeringerne reduceres omkostninger til forvaltning, administration og compliance. Lægernes Pension investerer en stor del af pensionsformuen via Lægernes Invest. Desuden investerer kunderne i Lægernes Bank, der benytter investeringsproduktet Porteføljepleje, også via Lægernes Invest.

Lægernes Invest samarbejder med Lægernes Bank om distribution og markedsføring. Lægernes Invest har aftale med Lægernes Bank om markedsføring af foreningens afdelinger. Banken modtager ikke provision herfor.
Lægernes Bank rådgiver foreningen om valg og overvågning af forvaltere til de forskellige afdelinger samt overvågning af foreningens øvrige samarbejdspartnere, som blandt andet omfatter investeringsforvaltere, depotselskab og forvaltningsselskab. Samarbejdet omfatter også rådgivning om og overvågning af foreningens politik for ansvarlige investeringer.

Lægernes Invest hed oprindeligt Lægernes Pensionsinvest, men ændrede navn i 2016. Lægernes Invest er blandt de største investeringsforeninger i Danmark.

Klagevejledning

Ved klager vedrørende egne konti, depoter eller rådgivning om dine investeringer i Investeringsforeningen Lægernes Invest bedes du kontakte dit pengeinstitut eller din rådgiver. 

Ved klager, der direkte vedrører produkterne fra Investeringsforeningen Lægernes Invest, kan du skrive til: Nykredit Portefølje Administration A/S, Sundkrogsgade 25, 2150 Nordhavn. klageansvarlig.npa@nykredit.dk.

Link til investorportal

Afdelinger

Foreningens afdelinger er indbyrdes forskellige og deler alene tilhørsforholdet til foreningen og driften på foreningens operationelle struktur, herunder depotbank, revision, bestyrelse og den daglige ledelse.

Vælg afdeling
LI Aktier Globale III Akk. - KL

Målet med afdelingen er som minimum at give investor et afkast på linje med udviklingen i markedet for globale aktier. Afdelingen investerer globalt i aktier samt præferenceaktier. Højst 10% af afdelingens formue må anbringes i aktier, der ikke er optaget til handel på en børs. Investeringerne foretages under hensyntagen til foreningens generelle politik for ansvarlige investeringer. Du kan bedømme afdelingens afkast ved at sammenligne med udviklingen i afdelingens sammenligningsgrundlag (benchmark). Det hedder MSCI AC World Daily TR Net USD målt i DKK. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter for at justere risikoen eller for at opnå et bedre afkast til dig som investor. Som investor i afdelingen får du løbende pleje og risikospredning af dine investeringer. Afdelingen følger en aktiv investeringsstrategi. Vi prøver at finde de aktier, der forventes at give det bedst mulige afkast under hensyntagen til risikoen. Det betyder, at afkastet i afdelingen kan afvige fra markedsafkastet i såvel opad- som nedadgående retning. Afdelingen er akkumulerende. Det betyder, at der ikke udbetales udbytte. Indtjeningen tillægges løbende formuen i afdelingen, således at dit afkast kommer som en kursændring af din investering. Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for fire år. Du kan på alle bankdage sælge dine investeringsbeviser og realisere din investering til den aktuelle kursværdi.


ESG
Rådgiver

I.V. Emission Indløsning Dato
136,83 136,32 135,64 16-07-24
LI Aktier Globale Klimatransition

Målet med afdelingen er som minimum at give investorer et afkast på linje med udviklingen på markedet for globale aktier under hensyntagen til både afdelingens risikoprofil og bæredygtighedsprofil. Afdelingen investerer i globale aktier og depotbeviser (fx ADRs og GDRs). Disse finansielle instrumenter skal have fået adgang til eller være optaget til handel på regulerede markeder, der er regelmæssigt arbejdende, anerkendte og offentlige. Afdelingen kan inden for sit investeringsområde investere indtil 10% af sin formue i andre værdipapirer, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked. Afdelingen kan investere op til 10% af formuen i andele i andre danske UCITS, udenlandske investeringsinstitutter eller afdelinger heraf. Afdelingen vil følge samme retningslinjer for ansvarlige investeringer, som anvendes af Lægernes Pension (se mere herom på www.lpi.vponline.dk).


ESG
Rådgiver

I.V. Emission Indløsning Dato
104,09 103,29 102,98 16-07-24
LI Taktisk Allokering - KL

Målet med afdeling LI Taktisk Allokering - KL er at fungere som risikoregulator i brede porteføljer. Hensigten er ikke nødvendigvis at skabe en balanceret portefølje af aktier og obligationer på et givet tidspunkt. Afdelingen investerer i aktier samt i stats- og realkreditobligationer. Afdelingen kan endvidere investere i ETF’er (Exchanged Traded Funds) samt i afdelinger af danske og udenlandske investeringsforeninger. Vægtfordelingen i afdelingen kan variere fra 0-100% i aktier og obligationer. Fordelingen mellem aktier og obligationer vil variere over tid ud fra vor vurdering af den konjunkturmæssige situation i den globale økonomi. Afdelingen har intet benchmark. Afdelingen kan anvende forskellige typer afledte finansielle instrumenter for at justere risikoen eller for at opnå et bedre afkast til dig som investor. Som investor i afdelingen får du løbende pleje og risikospredning af dine investeringer. Afdelingen følger en aktiv investeringsstrategi. Vi prøver at finde den optimale fordeling af aktier og obligationer , der forventes at give det bedst mulige afkast under hensyntagen til risikoen. Det betyder, at afkastet i afdelingen kan afvige fra markedsafkastet af aktier og obligationer i såvel opadsom nedadgående retning. Afdelingen er akkumulerende. Det betyder, at der ikke løbende udbetales udbytte til investorerne. Indtjeningen tillægges løbende formuen i afdelingen, således at dit afkast alene kommer som en kursændring af din investering. Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år. Du kan på alle bankdage sælge dine investeringsbeviser og realisere din investering til den aktuelle kursværdi.


ESG
Rådgiver

I.V. Emission Indløsning Dato
111,96 112,03 111,66 16-07-24
LI Obligationer Europa Akk. - KL

Målet med afdelingen er som minimum at give investor et afkast på linje med udviklingen i markedet for mellemlange og lange danske obligationer. Afdelingen investerer fortrinsvist i obligationer udstedt af den danske stat og af danske realkreditinstitutter, men kan også investere i tyske statsobligationer udstedt i euro. Afdelingen investerer ikke i erhvervsobligationer, præmieobligationer eller konvertible obligationer. Obligationsinvesteringerne i afdelingen har en gennemsnitlig varighed på mellem 3 år og 7 år. Varigheden er udtryk for kursrisikoen ved renteændringer. Jo lavere varighed, desto mere kursstabil vil afdelingen være. Værdien af afdelingen forventes således at stige eller falde med maksimalt ca. 7%, hvis renten falder eller stiger med 1 procentpoint. Afdelingen kan anvende forskellige typer afledte finansielle instrumenter for at justere risikoen eller for at opnå et bedre afkast til dig som investor. Du kan bedømme afdelingens afkast ved at sammenligne med udviklingen i afdelingens sammenligningsgrundlag (benchmark). Det består af 60% Nordea MTG Callable og 40% Nordea Constant Maturity 5 Year Government Bond Index. Som investor i afdelingen får du løbende pleje og risikospredning af dine investeringer. Afdelingen følger en aktiv investeringsstrategi. Vi prøver at finde de obligationer, der forventes at give det bedst mulige afkast under hensyntagen til risikoen. Det betyder, at afkastet i afdelingen kan afvige fra markedsafkastet i såvel opad- som nedadgående retning. Afdelingen er akkumulerende. Det betyder, at der ikke udbetales udbytte. Indtjeningen tillægges løbende formuen i afdelingen, således at dit afkast kommer som en kursændring af din investering. Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for tre år. Du kan på alle bankdage sælge dine investeringsbeviser og realisere din investering til den aktuelle kursværdi.


ESG
Rådgiver

I.V. Emission Indløsning Dato
95,10 95,27 95,08 16-07-24
LI Obligationer Emerging Markets

Målet med afdelingen er som minimum at give investor et afkast på linje med udviklingen i markedet for emerging markets obligationer udstedt i udviklings-landenes lokale valutaer. Afdelingen investerer i obligationer i udviklingslande som for eksempel Brasilien, Sydafrika, Ungarn og Thailand. Investeringerne er spredt på mange lande. Højst 10% af afdelingens formue må anbringes i obligationer, der ikke er optaget til handel på en børs. Investeringerne foretages under hensyntagen til foreningens generelle politik for ansvarlige investeringer. Du kan bedømme afdelingens afkast ved at sammenligne med udviklingen i afdelingens sammenligningsgrundlag (benchmark). Det hedder JP Morgan Government Bond – Emerging Markets Global Diversified DKK Unhedged-indekset. Afdelingen kan anvende forskellige typer afledte finansielle instrumenter for at justere risikoen eller for at opnå et bedre afkast til dig som investor. Som investor i afdelingen får du løbende pleje og risikospredning af dine investeringer. Afdelingen følger en aktiv investeringsstrategi. Vi prøver at finde de obligationer, der forventes at give det bedst mulige afkast under hensyntagen til risikoen. Det betyder, at afkastet i afdelingen kan afvige fra markedsafkastet i såvel opad- som nedadgående retning. Eventuelt udbytte udbetales i perioden mellem den 1. januar og foreningens ordinære generalforsamling. Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for tre år. Du kan på alle bankdage sælge dine investeringsbeviser og realisere din investering til den aktuelle kursværdi.


ESG
Rådgiver

I.V. Emission Indløsning Dato
106,15 105,62 105,31 16-07-24
LI Obligationer Europa Korte

Målet med afdelingen er som minimum at give investor et afkast på linje med udviklingen i markedet for korte danske obligationer. Afdelingen investerer fortrinsvist i obligationer udstedt af den danske stat og af danske realkreditinstitutter, men kan også investere i tyske statsobligationer udstedt i euro. Afdelingen investerer ikke i erhvervsobligationer, præmieobligationer eller konvertible obligationer. Obligationsinvesteringerne i afdelingen har en gennemsnitlig varighed på under 3 år. Varigheden er udtryk for kursrisikoen ved renteændringer. Jo lavere varighed, desto mere kursstabil vil afdelingen være. Værdien af afdelingen forventes således at stige eller falde med maksimalt ca. 3%, hvis renten falder eller stiger med 1 procentpoint. Vi forventer således, at afdelingen vil levere et stabilt afkast på både kort og langt sigt. Afdelingen kan anvende forskellige typer afledte finansielle instrumenter for at justere risikoen eller for at opnå et bedre afkast til dig som investor. Du kan bedømme afdelingens afkast ved at sammenligne med udviklingen i afdelingens sammenligningsgrundlag (benchmark). Siden 2014 var dette Nordea Gov CM2 DK. Som investor i afdelingen får du løbende pleje og risikospredning af dine investeringer. Afdelingen følger en aktiv investeringsstrategi. Vi prøver at finde de obligationer, der forventes at give det bedst mulige afkast under hensyntagen til risikoen. Det betyder, at afkastet i afdelingen kan afvige fra markedsafkastet i såvel opad- som nedadgående retning. Eventuelt udbytte udbetales i perioden mellem den 1. januar og foreningens ordinære generalforsamling. Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for to år. Du kan på alle bankdage sælge dine investeringsbeviser og realisere din investering til den aktuelle kursværdi.


ESG
Rådgiver

I.V. Emission Indløsning Dato
91,32 91,45 91,26 16-07-24
LI Obligationer Hård Valuta Emerging Markets - KL

Målet med afdelingen er som minimum at give investor et afkast på linje med udviklingen i markedet for emerging markets obligationer udstedt i hovedvalutaer. Afdelingen investerer i obligationer i udviklingslande. Investeringerne er spredt på mange lande. Højst 10% af afdelingens formue må anbringes i obligationer, der ikke er optaget til handel på en børs. Investeringerne foretages under hensyntagen til foreningens generelle politik for ansvarlige investeringer. Du kan bedømme afdelingens afkast ved at sammenligne med udviklingen i afdelingens sammenligningsgrundlag (benchmark). Det hedder JP Morgan EMBI Global Diversified Hedged DKK Index. Afdelingen kan anvende forskellige typer afledte finansielle instrumenter for at justere risikoen eller for at opnå et bedre afkast til dig som investor. Afdelingen kan således anvende valutakurssikring overfor danske kroner for at nedbringe valutakursrisikoen. Som investor i afdelingen får du løbende pleje og risikospredning af dine investeringer. Afdelingen følger en aktiv investeringsstrategi. Vi prøver at finde de obligationer, der forventes at give det bedst mulige afkast under hensyntagen til risikoen. Det betyder, at afkastet i afdelingen kan afvige fra markedsafkastet i såvel opad- som nedadgående retning. Eventuelt udbytte udbetales i perioden mellem den 1. januar og foreningens ordinære generalforsamling. Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for tre år. Du kan på alle bankdage sælge dine investeringsbeviser og realisere din investering til den aktuelle kursværdi.


ESG
Rådgiver

I.V. Emission Indløsning Dato
82,84 83,03 82,53 16-07-24
LI Obligationer USA KL

Målet med afdelingen er som minimum at give investor et afkast på linje med udviklingen i markedet for amerikanske statsobligationer. Afdelingen investerer fortrinsvist i amerikanske statsobligationer, men kan også investere i europæiske obligationer. Obligationsinvesteringerne i afdelingen har en gennemsnitlig varighed på mellem 4 år og 11 år. Varigheden er udtryk for kursrisikoen ved renteændringer. Jo lavere varighed, desto mere kursstabil vil afdelingen være. Værdien af afdelingen forventes således at stige eller falde med maksimalt ca. 11%, hvis renten falder eller stiger med 1 procentpoint. Afdelingen kan anvende valutaterminsforretninger for at justere risikoen eller for at opnå et bedre afkast til dig som investor. Du kan bedømme afdelingens afkast ved at sammenligne med udviklingen i afdelingens sammenligningsgrundlag (benchmark). Det hedder BofA Merrill Lynch 7-10 Year US Treasury Index, i DKK . Som investor i afdelingen får du løbende pleje og risikospredning af dine investeringer. Afdelingen følger en aktiv investeringsstrategi. Vi prøver at finde de obligationer, der forventes at give det bedst mulige afkast under hensyntagen til risikoen. Det betyder, at afkastet i afdelingen kan afvige fra markedsafkastet i såvel opad- som nedadgående retning. Eventuelt udbytte udbetales i perioden mellem den 1. januar og foreningens ordinære generalforsamling. Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for tre år. Du kan på alle bankdage sælge dine investeringsbeviser og realisere din investering til den aktuelle kursværdi.


ESG
Rådgiver

I.V. Emission Indløsning Dato
80,66 80,64 80,48 16-07-24
LI Obligationer Globale Investment Grade Akk. - KL

Målet med afdelingen er som minimum at give investor et afkast på linje med udviklingen i det globale marked for erhvervsobligationer.||Afdelingen investerer fortrinsvist i relativt sikre obligationer med en kreditvurdering på BBB- eller bedre hos Standard & Poor’s eller tilsvarende hos andre internationalt anerkendte kreditvurderingsbureauer. Skalaen går fra det mest sikre AAA til D, der angiver betalingsstandsning. Afdelingen kan også investere i stats- og realkreditobligationer. Afdelingen kan anvende forskellige typer afledte finansielle instrumenter for at justere risikoen eller for at opnå et bedre afkast til dig som investor. Afdelingens strategi er at kurssikre mod euro for at nedbringe valutakursrisikoen. Du kan bedømme afdelingens afkast ved at sammenligne med udviklingen i afdelingens sammenligningsgrundlag (benchmark). Det hedder Barclays Capital Globale Aggregate – Corporate Index kurssikret mod euro. Som investor i afdelingen får du løbende pleje og risikospredning af dine investeringer. Afdelingen følger en aktiv investeringsstrategi. Vi prøver at finde de obligationer, der forventes at give det bedst mulige afkast under hensyntagen til risikoen. Det betyder, at afkastet i afdelingen kan afvige fra markedsafkastet i såvel opad- som nedadgående retning. Afdelingen er akkumulerende. Det betyder, at der ikke løbende udbetales udbytte til investorerne. Indtjeningen tillægges løbende formuen i afdelingen, således at dit afkast alene kommer som en kursændring af din investering. Anbefaling: Afdelingen er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for tre år. Du kan på alle bankdage sælge dine investeringsbeviser og realisere din investering til den aktuelle kursværdi.


ESG
Rådgiver

I.V. Emission Indløsning Dato
115,07 115,26 114,8 16-07-24
LI Indeksobligationer Globale

Målet med afdelingen er som minimum at give investor et afkast på linje med udviklingen i det globale marked for indeksobligationer. Afdelingen investerer fortrinsvist i indeksobligationer. Ved en indeksobligation er hovedstol og renter inflationsreguleret. Obligationerne er udstedt af stater. Ind til 25% af afdelingens formue kan investeres i almindelige nominelle statsobligationer. Afdelingen investerer ikke i erhvervsobligationer, præmieobligationer eller konvertible obligationer. Afdelingen kan anvende forskellige typer afledte finansielle instrumenter for at justere risikoen eller for at opnå et bedre afkast til dig som investor. Afdelingen kan således anvende valutakurssikring overfor danske kroner for at nedbringe valutakursrisikoen. Du kan bedømme afdelingens afkast ved at sammenligne med udviklingen i afdelingens sammenligningsgrundlag (benchmark). Det hedder BarCap World Inflation Linked Bonds kurssikret i euro. Som investor i afdelingen får du løbende pleje og risikospredning af dine investeringer. Afdelingen følger en aktiv investeringsstrategi. Vi prøver at finde de obligationer, der forventes at give det bedst mulige afkast under hensyntagen til risikoen. Det betyder, at afkastet i afdelingen kan afvige fra markedsafkastet i såvel opad- som nedadgående retning. Eventuelt udbytte udbetales i perioden mellem den 1. januar og foreningens ordinære generalforsamling. Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for tre år. Du kan på alle bankdage sælge dine investeringsbeviser og realisere din investering til den aktuelle kursværdi.


ESG
Rådgiver

I.V. Emission Indløsning Dato
87,39 87,53 87,36 16-07-24
LI Obligationer Europa

Målet med afdelingen er som minimum at give investor et afkast på linje med udviklingen i markedet for mellemlange og lange danske obligationer. Afdelingen investerer fortrinsvist i obligationer udstedt af den danske stat og af danske realkreditinstitutter, men kan også investere i tyske statsobligationer udstedt i euro. Afdelingen investerer ikke i erhvervsobligationer, præmieobligationer eller konvertible obligationer. Obligationsinvesteringerne i afdelingen har en gennemsnitlig varighed på mellem 3 år og 7 år. Varigheden er udtryk for kursrisikoen ved renteændringer. Jo lavere varighed, desto mere kursstabil vil afdelingen være. Værdien af afdelingen forventes således at stige eller falde med maksimalt ca. 7%, hvis renten falder eller stiger med 1 procentpoint. Afdelingen kan anvende forskellige typer afledte finansielle instrumenter for at justere risikoen eller for at opnå et bedre afkast til dig som investor. Du kan bedømme afdelingens afkast ved at sammenligne med udviklingen i afdelingens sammenligningsgrundlag (benchmark). Det består af 60% Nordea MTG Callable og 40% Nordea Constant Maturity 5 Year Government Bond Index. Som investor i afdelingen får du løbende pleje og risikospredning af dine investeringer. Afdelingen følger en aktiv investeringsstrategi. Vi prøver at finde de obligationer, der forventes at give det bedst mulige afkast under hensyntagen til risikoen. Det betyder, at afkastet i afdelingen kan afvige fra markedsafkastet i såvel opad- som nedadgående retning. Eventuelt udbytte udbetales i perioden mellem den 1. januar og foreningens ordinære generalforsamling. Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for tre år. Du kan på alle bankdage sælge dine investeringsbeviser og realisere din investering til den aktuelle kursværdi.


ESG
Rådgiver

I.V. Emission Indløsning Dato
81,34 81,49 81,33 16-07-24
LI Obligationer Hård Valuta Emerging Markets Akk. - KL

Målet med afdelingen er som minimum at give investor et afkast på linje med udviklingen i markedet for emerging markets obligationer udstedt i hovedvalutaer. Afdelingen investerer i obligationer i udviklingslande. Investeringerne er spredt på mange lande. Højst 10% af afdelingens formue må anbringes i obligationer, der ikke er optaget til handel på en børs. Investeringerne foretages under hensyntagen til foreningens generelle politik for ansvarlige investeringer. Du kan bedømme afdelingens afkast ved at sammenligne med udviklingen i afdelingens sammenligningsgrundlag (benchmark). Det hedder JP Morgan EMBI Global Diversified Hedged DKK Index. Afdelingen kan anvende forskellige typer afledte finansielle instrumenter for at justere risikoen eller for at opnå et bedre afkast til dig som investor. Afdelingen kan således anvende valutakurssikring overfor danske kroner for at nedbringe valutakursrisikoen. Som investor i afdelingen får du løbende pleje og risikospredning af dine investeringer. Afdelingen følger en aktiv investeringsstrategi. Vi prøver at finde de obligationer, der forventes at give det bedst mulige afkast under hensyntagen til risikoen. Det betyder, at afkastet i afdelingen kan afvige fra markedsafkastet i såvel opad- som nedadgående retning. Afdelingen er akkumulerende. Det betyder, at der ikke udbetales udbytte. Indtjeningen tillægges løbende formuen i afdelingen, således at dit afkast kommer som en kursændring af din investering. Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for tre år. Du kan på alle bankdage sælge dine investeringsbeviser og realisere din investering til den aktuelle kursværdi.


ESG
Rådgiver

I.V. Emission Indløsning Dato
94,21 94,4 93,84 16-07-24
LI Aktier Emerging Markets - under afvikling

Målet med afdelingen er som minimum at give investor et afkast på linje med udviklingen i markedet for emerging markets aktier (aktier i udviklingslande). Afdelingen investerer i aktier fra udviklingslande. Investeringerne er spredt på 40-60 selskaber fordelt på forskellige brancher og lande. Højst 10% af afdelingens formue må anbringes i aktier, der ikke er optaget til handel på en børs. Investeringerne foretages under hensyntagen til foreningens generelle politik for ansvarlige investeringer. Du kan bedømme afdelingens afkast ved at sammenligne med udviklingen i afdelingens sammenligningsgrundlag (benchmark). Det hedder MSCI Emerging Markets-indekset. Afdelingen kan anvende forskellige typer afledte finansielle instrumenter for at justere risikoen eller for at opnå et bedre afkast til dig som investor. Som investor i afdelingen får du løbende pleje og risikospredning af dine investeringer. Afdelingen følger en aktiv investeringsstrategi. Vi prøver at finde de aktier, der forventes at give dig det bedst mulige afkast under hensyntagen til risikoen. Det betyder, at afkastet i afdelingen kan afvige fra markedsafkastet i såvel opad- som nedadgående retning. Eventuelt udbytte udbetales i perioden mellem den 1. januar og foreningens ordinære generalforsamling. Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for fem år. Du kan på alle bankdage sælge dine investeringsbeviser og realisere din investering til den aktuelle kursværdi.


ESG
Rådgiver

I.V. Emission Indløsning Dato
90,57 90,72 90,43 15-11-23
LI Aktier Danmark Indeks

Målet med afdelingen er som minimum at give investor et afkast på linje med udviklingen i markedet for danske aktier under hensyntagen til afdelingens rammer for risiko. Afdelingen investerer i danske aktier. Investeringerne er spredt på 30-40 selskaber fordelt på forskellige brancher. Højst 10% af afdelingens formue må anbringes i aktier, der ikke er optaget til handel på en børs. Investeringerne foretages under hensyntagen til foreningens generelle politik for ansvarlige investeringer. Du kan bedømme afdelingens afkast ved at sammenligne med udviklingen i afdelingens sammenligningsgrundlag (benchmark). Det hedder OMXC25-indekset. Afdelingen kan anvende forskellige typer afledte finansielle instrumenter for at justere risikoen eller for at opnå et bedre afkast til dig som investor. Som investor i afdelingen får du løbende pleje og risikospredning af dine investeringer. Afdelingen følger en aktiv investeringsstrategi. Vi prøver at finde de aktier, der forventes at give det bedst mulige afkast under hensyntagen til risikoen. Det betyder, at afkastet i afdelingen kan afvige fra markedsafkastet i såvel opad- som nedadgående retning.||Eventuelt udbytte udbetales i perioden mellem den 1. januar og foreningens ordinære generalforsamling. Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for fire år.||Du kan på alle bankdage sælge dine investeringsbeviser og realisere din investering til den aktuelle kursværdi.


ESG
Rådgiver

I.V. Emission Indløsning Dato
70,54 69,53 69,4 16-07-24
LI Obligationer Emerging Markets Akk. - KL

Målet med afdelingen er som minimum at give investor et afkast på linje med udviklingen i markedet for emerging markets obligationer udstedt i udviklings-landenes lokale valutaer. Afdelingen investerer i obligationer i udviklingslande som for eksempel Brasilien, Sydafrika, Ungarn og Thailand. Investeringerne er spredt på mange lande. Højst 10% af afdelingens formue må anbringes i obligationer, der ikke er optaget til handel på en børs. Investeringerne foretages under hensyntagen til foreningens generelle politik for ansvarlige investeringer. Du kan bedømme afdelingens afkast ved at sammenligne med udviklingen i afdelingens sammenligningsgrundlag (benchmark). Det hedder JP Morgan Government Bond – Emerging Markets Global Diversified DKK Unhedged-indekset. Afdelingen kan anvende forskellige typer afledte finansielle instrumenter for at justere risikoen eller for at opnå et bedre afkast til dig som investor. Som investor i afdelingen får du løbende pleje og risikospredning af dine investeringer. Afdelingen følger en aktiv investeringsstrategi. Vi prøver at finde de obligationer, der forventes at give det bedst mulige afkast under hensyntagen til risikoen. Det betyder, at afkastet i afdelingen kan afvige fra markedsafkastet i såvel opad- som nedadgående retning. Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for tre år. Du kan på alle bankdage sælge dine investeringsbeviser og realisere din investering til den aktuelle kursværdi.


ESG
Rådgiver

I.V. Emission Indløsning Dato
131,98 131,33 130,93 16-07-24
LI Aktier Globale Akk. - KL

Målet med afdelingen er som minimum at give investor et afkast på linje med udviklingen i markedet for globale aktier. Afdelingen investerer globalt i aktier. Investeringerne er koncentreret på 80-100 selskaber fordelt på forskellige brancher og lande. Højst 10% af afdelingens formue må anbringes i aktier, der ikke er optaget til handel på en børs. Investeringerne foretages under hensyntagen til foreningens generelle politik for ansvarlige investeringer. Du kan bedømme afdelingens afkast ved at sammenligne med udviklingen i afdelingens sammenligningsgrundlag (benchmark). Det hedder MSCI All Country World-indekset. Afdelingen kan anvende forskellige typer afledte finansielle instrumenter for at justere risikoen eller for at opnå et bedre afkast til dig som investor. Som investor i afdelingen får du løbende pleje og risikospredning af dine investeringer. Afdelingen følger en aktiv investeringsstrategi. Vi prøver at finde de aktier, der forventes at give det bedst mulige afkast under hensyntagen til risikoen. Det betyder, at afkastet i afdelingen kan afvige fra markedsafkastet i såvel opad- som nedadgående retning. Afdelingen er akkumulerende. Det betyder, at der ikke udbetales udbytte. Indtjeningen tillægges løbende formuen i afdelingen, således at dit afkast kommer som en kursændring af din investering. Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for fire år. Du kan på alle bankdage sælge dine investeringsbeviser og realisere din investering til den aktuelle kursværdi.


ESG
Rådgiver

I.V. Emission Indløsning Dato
212,49 209,1 208,27 16-07-24
LI Obligationer High Yield USA KL

Målet med afdelingen er som minimum at give investor et afkast på linje med udviklingen i det amerikanske marked for højt forrentede obligationer. Afdelingen investerer fortrinsvist i såkaldte risikable obligationer med en kreditvurdering på under BBB hos Standard & Poor’s eller tilsvarende hos andre kreditvurderingsbureauer. Skalaen går fra det mest sikre AAA til D, der angiver betalingsstandsning. Obligationerne vil typisk være udstedt af selskaber hjemmehørende i USA eller i selskaber, hvis værdipapirer handles på et marked i USA. Afdelingen kan anvende forskellige typer afledte finansielle instrumenter for at justere risikoen eller for at opnå et bedre afkast til dig som investor. Afdelingen kan således anvende valutakurssikring overfor danske kroner for at nedbringe valutakursrisikoen. Du kan bedømme afdelingens afkast ved at sammenligne med udviklingen i afdelingens sammenligningsgrundlag (benchmark). Det hedder BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index, kurssikret til DKK. Som investor i afdelingen får du løbende pleje og risikospredning af dine investeringer. Afdelingen følger en aktiv investeringsstrategi. Vi prøver at finde de obligationer, der forventes at give det bedst mulige afkast under hensyntagen til risikoen. Det betyder, at afkastet i afdelingen kan afvige fra markedsafkastet i såvel opad- som nedadgående retning. Eventuelt udbytte udbetales i perioden mellem den 1. januar og foreningens ordinære generalforsamling. Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for fire år. Du kan på alle bankdage sælge dine investeringsbeviser og realisere din investering til den aktuelle kursværdi.


ESG
Rådgiver

I.V. Emission Indløsning Dato
100,27 100,62 99,92 16-07-24
LI Obligationer Globale Investment Grade

Målet med afdelingen er som minimum at give investor et afkast på linje med udviklingen i det globale marked for erhvervsobligationer. Afdelingen investerer fortrinsvist i relativt sikre obligationer med en kreditvurdering på BBB- eller bedre hos Standard & Poor’s eller tilsvarende hos andre internationalt anerkendte kreditvurderingsbureauer. Skalaen går fra det mest sikre AAA til D, der angiver betalingsstandsning. Afdelingen kan også investere i stats- og realkreditobligationer. Afdelingen kan anvende forskellige typer afledte finansielle instrumenter for at justere risikoen eller for at opnå et bedre afkast til dig som investor. Afdelingens strategi er at valutakurssikre mod euro for at nedbringe valutakursrisikoen. Du kan bedømme afdelingens afkast ved at sammenligne med udviklingen i afdelingens sammenligningsgrundlag (benchmark). Det hedder Barclays Capital Globale Aggregate – Corporate Index kurssikret mod euro. Som investor i afdelingen får du løbende pleje og risikospredning af dine investeringer. Afdelingen følger en aktiv investeringsstrategi. Vi prøver at finde de obligationer, der forventes at give det bedst mulige afkast under hensyntagen til risikoen. Det betyder, at afkastet i afdelingen kan afvige fra markedsafkastet i såvel opad- som nedadgående retning. Eventuelt udbytte udbetales i perioden mellem den 1. januar og foreningens ordinære generalforsamling. Anbefaling: Afdelingen er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for tre år. Du kan på alle bankdage sælge dine investeringsbeviser og realisere din investering til den aktuelle kursværdi.


ESG
Rådgiver

I.V. Emission Indløsning Dato
78,74 78,87 78,56 16-07-24
LI Aktier Europa

Målet med afdelingen er som minimum at give investor et afkast på linje med udviklingen i markedet for europæiske aktier. Afdelingen investerer i europæiske aktier. Investeringerne er spredt på 50-75 selskaber fordelt på forskellige brancher og lande. Højst 10% af afdelingens formue må anbringes i aktier, der ikke er optaget til handel på en børs. Investeringerne foretages under hensyntagen til foreningens generelle politik for ansvarlige investeringer. Du kan bedømme afdelingens afkast ved at sammenligne med udviklingen i afdelingens sammenligningsgrundlag (benchmark). Det hedder MSCI Europe-indekset. Afdelingen kan anvende forskellige typer afledte finansielle instrumenter for at justere risikoen eller for at opnå et bedre afkast til dig som investor. Som investor i afdelingen får du løbende pleje og risikospredning af dine investeringer. Afdelingen følger en aktiv investeringsstrategi. Vi prøver at finde de aktier, der forventes at give det bedst mulige afkast under hensyntagen til risikoen. Det betyder, at afkastet i afdelingen kan afvige fra markedsafkastet i såvel opad- som nedadgående retning. Eventuelt udbytte udbetales i perioden mellem den 1. januar og foreningens ordinære generalforsamling. Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for fire år. Du kan på alle bankdage sælge dine investeringsbeviser og realisere din investering til den aktuelle kursværdi.


ESG
Rådgiver

I.V. Emission Indløsning Dato
106,26 106,44 106,01 16-07-24
LI Aktier Globale II

Målet med afdelingen er som minimum at give investor et afkast på linje med udviklingen i markedet for globale aktier. Afdelingen investerer globalt i aktier. Investeringerne er spredt på 400-500 selskaber fordelt på forskellige brancher og lande. Højst 10% af afdelingens formue må anbringes i aktier, der ikke er optaget til handel på en børs. Investeringerne foretages under hensyntagen til foreningens generelle politik for ansvarlige investeringer. Du kan bedømme afdelingens afkast ved at sammenligne med udviklingen i afdelingens sammenligningsgrundlag (benchmark). Det hedder MSCI All Countries World-indekset. Afdelingen kan anvende forskellige typer afledte finansielle instrumenter for at justere risikoen eller for at opnå et bedre afkast til dig som investor. Som investor i afdelingen får du løbende pleje og risikospredning af dine investeringer. Afdelingen følger en aktiv investeringsstrategi. Vi prøver at finde de aktier, der forventes at give det bedst mulige afkast under hensyntagen til risikoen. Det betyder, at afkastet i afdelingen kan afvige fra markedsafkastet i såvel opad- som nedadgående retning. Eventuelt udbytte udbetales i perioden mellem den 1. januar og foreningens ordinære generalforsamling. Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for fire år. Du kan på alle bankdage sælge dine investeringsbeviser og realisere din investering til den aktuelle kursværdi.


ESG
Rådgiver

I.V. Emission Indløsning Dato
98,57 97,63 97,24 16-07-24
LI Obligationer Globale High Yield

Målet med afdelingen er som minimum at give investor et afkast på linje med udviklingen i det globale marked for højt forrentede obligationer. Afdelingen investerer fortrinsvist i såkaldte risikable obligationer med en kreditvurdering på under BBB hos Standard & Poor’s eller tilsvarende hos andre kreditvurderingsbureauer. Skalaen går fra det mest sikre AAA til D, der angiver betalingsstandsning. Obligationerne vil typisk være udstedt af selskaber. Afdelingen kan anvende forskellige typer afledte finansielle instrumenter for at justere risikoen eller for at opnå et bedre afkast til dig som investor. Afdelingen kan således anvende valutakurssikring overfor danske kroner for at nedbringe valutakursrisikoen. Du kan bedømme afdelingens afkast ved at sammenligne med udviklingen i afdelingens sammenligningsgrundlag (benchmark). Det hedder BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained, kurssikret til DKK. Som investor i afdelingen får du løbende pleje og risikospredning af dine investeringer. Afdelingen følger en aktiv investeringsstrategi. Vi prøver at finde de obligationer, der forventes at give det bedst mulige afkast under hensyntagen til risikoen. Det betyder, at afkastet i afdelingen kan afvige fra markedsafkastet i såvel opad- som nedadgående retning. Eventuelt udbytte udbetales i perioden mellem den 1. januar og foreningens ordinære generalforsamling. Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for fire år. Du kan på alle bankdage sælge dine investeringsbeviser og realisere din investering til den aktuelle kursværdi.


ESG
Rådgiver

I.V. Emission Indløsning Dato
106,53 106,91 106,16 16-07-24
LI Aktier Globale

Målet med afdelingen er som minimum at give investor et afkast på linje med udviklingen i markedet for globale aktier. Afdelingen investerer globalt i aktier. Investeringerne er koncentreret på 80-100 selskaber fordelt på forskellige brancher og lande. Højst 10% af afdelingens formue må anbringes i aktier, der ikke er optaget til handel på en børs. Investeringerne foretages under hensyntagen til foreningens generelle politik for ansvarlige investeringer. Du kan bedømme afdelingens afkast ved at sammenligne med udviklingen i afdelingens sammenligningsgrundlag (benchmark). Det hedder MSCI All Country World-indekset. Afdelingen kan anvende forskellige typer afledte finansielle instrumenter for at justere risikoen eller for at opnå et bedre afkast til dig som investor. Som investor i afdelingen får du løbende pleje og risikospredning af dine investeringer. Afdelingen følger en aktiv investeringsstrategi. Vi prøver at finde de aktier, der forventes at give det bedst mulige afkast under hensyntagen til risikoen. Det betyder, at afkastet i afdelingen kan afvige fra markedsafkastet i såvel opad- som nedadgående retning. Eventuelt udbytte udbetales i perioden mellem den 1. januar og foreningens ordinære generalforsamling. Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for fire år. Du kan på alle bankdage sælge dine investeringsbeviser og realisere din investering til den aktuelle kursværdi.


ESG
Rådgiver

I.V. Emission Indløsning Dato
104,57 102,91 102,5 16-07-24
LI Aktier Globale Indeks

Målet med afdelingen er at give investor et afkast på linje med udviklingen i markedet for globale aktier. Afdelingen investerer globalt i aktier. Investeringerne er spredt på mange selskaber fordelt på forskellige lande og brancher. Højst 10% af afdelingens formue må anbringes i aktier, der ikke er optaget til handel på en børs. Investeringerne foretages under hensyntagen til foreningens generelle politik for ansvarlige investeringer. Du kan bedømme afdelingens afkast ved at sammenligne med udviklingen i afdelingens sammenligningsgrundlag (benchmark). Det hedder MSCI World-indekset. Afdelingen kan anvende forskellige typer afledte finansielle instrumenter for at justere risikoen eller for at opnå et bedre afkast til dig som investor. Som investor i afdelingen får du løbende pleje og risikospredning af dine investeringer. Afdelingen følger en passiv investeringsstrategi. Vi prøver at skabe en pulje af aktier, der forventes at give et samlet afkast på niveau med benchmark minus omkostninger i afdelingen. Eventuelt udbytte udbetales i perioden mellem den 1. januar og foreningens ordinære generalforsamling. Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for fire år. Du kan på alle bankdage sælge dine investeringsbeviser og realisere din investering til den aktuelle kursværdi.


ESG
Rådgiver

I.V. Emission Indløsning Dato
133,20 131,63 131,24 16-07-24
LI Aktier Globale III

Målet med afdelingen er som minimum at give investor et afkast på linje med udviklingen i markedet for globale aktier. Afdelingen investerer globalt i aktier samt præferenceaktier. Højst 10% af afdelingens formue må anbringes i aktier, der ikke er optaget til handel på en børs. Investeringerne foretages under hensyntagen til foreningens generelle politik for ansvarlige investeringer. Du kan bedømme afdelingens afkast ved at sammenligne med udviklingen i afdelingens sammenligningsgrundlag (benchmark). Det hedder MSCI AC World Daily TR Net USD målt i DKK. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter for at justere risikoen eller for at opnå et bedre afkast til dig som investor. Som investor i afdelingen får du løbende pleje og risikospredning af dine investeringer. Afdelingen følger en aktiv investeringsstrategi. Vi prøver at finde de aktier, der forventes at give det bedst mulige afkast under hensyntagen til risikoen. Det betyder, at afkastet i afdelingen kan afvige fra markedsafkastet i såvel opad- som nedadgående retning. Eventuelt udbytte udbetales i perioden mellem den 1. januar og foreningens ordinære generalforsamling. Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for fire år. Du kan på alle bankdage sælge dine investeringsbeviser og realisere din investering til den aktuelle kursværdi.


ESG
Rådgiver

I.V. Emission Indløsning Dato
126,56 126,08 125,45 16-07-24
LI Aktier Globale II Akk. - KL

Målet med afdelingen er som minimum at give investor et afkast på linje med udviklingen i markedet for globale aktier. Afdelingen investerer globalt i aktier. Investeringerne er spredt på 400-500 selskaber fordelt på forskellige brancher og lande. Højst 10% af afdelingens formue må anbringes i aktier, der ikke er optaget til handel på en børs. Investeringerne foretages under hensyntagen til foreningens generelle politik for ansvarlige investeringer. Du kan bedømme afdelingens afkast ved at sammenligne med udviklingen i afdelingens sammenligningsgrundlag (benchmark). Det hedder MSCI All Country World-indekset. Afdelingen kan anvende forskellige typer afledte finansielle instrumenter for at justere risikoen eller for at opnå et bedre afkast til dig som investor. Som investor i afdelingen får du løbende pleje og risikospredning af dine investeringer. Afdelingen følger en aktiv investeringsstrategi. Vi prøver at finde de aktier, der forventes at give det bedst mulige afkast under hensyntagen til risikoen. Det betyder, at afkastet i afdelingen kan afvige fra markedsafkastet i såvel opad- som nedadgående retning. Afdelingen er akkumulerende. Det betyder, at der ikke udbetales udbytte. Indtjeningen tillægges løbende formuen i afdelingen, således at dit afkast kommer som en kursændring af din investering. Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for fire år. Du kan på alle bankdage sælge dine investeringsbeviser og realisere din investering til den aktuelle kursværdi.


ESG
Rådgiver

I.V. Emission Indløsning Dato
203,18 201,24 200,44 16-07-24
LI Obligationer Globale High Yield Akk. - KL

Målet med afdelingen er som minimum at give investor et afkast på linje med udviklingen i det globale marked for højt forrentede obligationer. Afdelingen investerer fortrinsvist i såkaldte risikable obligationer med en kreditvurdering på under BBB hos Standard & Poor’s eller tilsvarende hos andre kreditvurderingsbureauer. Skalaen går fra det mest sikre AAA til D, der angiver betalingsstandsning. Obligationerne vil typisk være udstedt af selskaber. Afdelingen kan anvende forskellige typer afledte finansielle instrumenter for at justere risikoen eller for at opnå et bedre afkast til dig som investor. Afdelingen kan således anvende valutakurssikring overfor danske kroner for at nedbringe valutakursrisikoen. Du kan bedømme afdelingens afkast ved at sammenligne med udviklingen i afdelingens sammenligningsgrundlag (benchmark). Det hedder BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained, kurssikret til DKK. Som investor i afdelingen får du løbende pleje og risikospredning af dine investeringer. Afdelingen følger en aktiv investeringsstrategi. Vi prøver at finde de obligationer, der forventes at give det bedst mulige afkast under hensyntagen til risikoen. Det betyder, at afkastet i afdelingen kan afvige fra markedsafkastet i såvel opad- som nedadgående retning. Afdelingen er akkumulerende. Det betyder, at der ikke løbende udbetales udbytte til investorerne. Indtjeningen tillægges løbende formuen i afdelingen, således at dit afkast alene kommer som en kursændring af din investering. Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for fire år. Du kan på alle bankdage sælge dine investeringsbeviser og realisere din investering til den aktuelle kursværdi.


ESG
Rådgiver

I.V. Emission Indløsning Dato
211,05 211,78 210,31 16-07-24
LI Aktier Globale Indeks Akk. - KL

Målet med afdelingen er at give investor et afkast på linje med udviklingen i markedet for globale aktier. Afdelingen investerer i globale aktier. Investeringerne er typisk spredt på 500-600 selskaber fordelt på forskellige brancher. Højst 10% af afdelingens formue må anbringes i aktier, der ikke er optaget til handel på en børs. Investeringerne foretages under hensyntagen til foreningens generelle politik for ansvarlige investeringer. Du kan bedømme afdelingens afkast ved at sammenligne med udviklingen i afdelingens sammenligningsgrundlag (benchmark). Det hedder S&P Developed ex-Korea LargeMidCap Net Zero 2050 Climate Transition ESG Index Net Total Return. Afdelingen kan anvende forskellige typer afledte finansielle instrumenter for at justere risikoen eller for at opnå et bedre afkast til dig som investor. Som investor i afdelingen får du løbende pleje og risikospredning af dine investeringer. Afdelingen følger en passiv investeringsstrategi. Eventuelt udbytte udbetales i perioden mellem den 1. januar og foreningens ordinære generalforsamling. Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for fire år. Du kan på alle bankdage sælge dine investeringsbeviser og realisere din investering til den aktuelle kursværdi.


ESG
Rådgiver

I.V. Emission Indløsning Dato
121,40 120,15 119,79 16-07-24
LI Obligationer High Yield Europa KL

Målet med afdelingen er som minimum at give investor et afkast på linje med udviklingen i det europæiske marked for højt forrentede obligationer. Afdelingen investerer fortrinsvist i såkaldte risikable obligationer med en kreditvurdering på under BBB hos Standard & Poor’s eller tilsvarende hos andre kreditvurderingsbureauer. Skalaen går fra det mest sikre AAA til D, der angiver betalingsstandsning. Obligationerne vil typisk være udstedt af selskaber hjemmehørende i Europa eller i selskaber, hvis værdipapirer handles på et marked i Europa. Afdelingen kan anvende forskellige typer afledte finansielle instrumenter for at justere risikoen eller for at opnå et bedre afkast til dig som investor. Afdelingen kan således anvende valutakurssikring overfor danske kroner for at nedbringe valutakursrisikoen. Du kan bedømme afdelingens afkast ved at sammenligne med udviklingen i afdelingens sammenligningsgrundlag (benchmark). Det hedder BofA Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained Index, kurssikret til DKK. Som investor i afdelingen får du løbende pleje og risikospredning af dine investeringer. Afdelingen følger en aktiv investeringsstrategi. Vi prøver at finde de obligationer, der forventes at give det bedst mulige afkast under hensyntagen til risikoen. Det betyder, at afkastet i afdelingen kan afvige fra markedsafkastet i såvel opad- som nedadgående retning. Eventuelt udbytte udbetales i perioden mellem den 1. januar og foreningens ordinære generalforsamling. Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for fire år. Du kan på alle bankdage sælge dine investeringsbeviser og realisere din investering til den aktuelle kursværdi.


ESG
Rådgiver

I.V. Emission Indløsning Dato
98,43 98,77 98,08 16-07-24

Kursliste

Øvrig information

Her finder du foreningens øvrige dokumenter

Generalforsamlinger

 • Forslag til vedtægtsændringer til ordinær generalforsamling 2024 - - Investeringsforeningen Lægernes Invest - Publiceret d. 4. april 2024

 • Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2024 - Investeringsforeningen Lægernes Invest - Publiceret d. 4. april 2024

 • Protokol til ordinær generalforsamling 2024 - Investeringsforeningen Lægernes Invest - Publiceret d. 16. maj 2024

Tidligere generalforsamlinger
 • Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2023 - Investeringsforeningen Lægernes Invest - Publiceret d. 5. april 2023

 • Protokol af ordinær generalforsamling 2023 - Investeringsforeningen Lægernes Invest - Publiceret d. 27. april 2023

 • Dagsorden til ordinær generalforsamling 2022 - Investeringsforeningen Lægernes Invest - publiceret d. 5. april 2022

 • Følgebrev til ordinær generalforsamling 2022 - Investeringsforeningen Lægernes Invest - Publiceret d. 5. april 2022

 • Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2022 - Investeringsforeningen Lægernes Invest - Publiceret d. 20. oktober 2022

 • Protokol af ekstraordinær generalforsamling - Investeringsforeningen Lægernes Invest - Publiceret d. 4. november 2022

 • Protokol af generalforsamling 2022 - Investeringsforeningen Lægernes Invest - Publiceret d. 28. april 2022

 • Indkaldelse til ordinær generalforsamlig 2021 - Investeringsforeningen Lægernes Invest - Publiceret d. 29. marts 2021

 • Protokol af ordinær generalforsamling 2021 - Investeringsforeningen Lægernes Invest - Publiceret d. 26. april 2021

 • Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2020 - Investeringsforeningen Lægernes Invest - Publiceret d. 27. marts 2020

 • Protokol af ordinær generalforsamling 2020 - Investeringsforeningen Lægernes Invest - Publiceret d. 20. april 2020

 • Dagsorden til ordinær generalforsamling 2019 - Investeringsforeningen Lægernes Invest - publiceret d. 1. april 2019

 • Følgebrev til ordinær generalforsamling 2019 - Investeringsforeningen Lægernes Invest - Publiceret d. 1. april 2019

 • Protokol af ordinær generalforsamling 2019 - Investeringsforeningen Lægernes Invest - Publiceret d. 29. april 2019

 • Indkaldelse til ordinær generalforsamling - Investeringsforeningen Lægernes Invest - Publiceret d. 26. marts 2018

 • Protokol af ordinær generalforsamling 2018 - Investeringsforeningen Lægernes Invest - Publiceret d. 12. april 2018

Årsrapporter
 • Årsrapport 2023 - Investeringsforeningen Lægernes Invest - Publiceret d. 25. april 2024

 • Beholdningslister halvårsrapport 2023 - Inv. LI.pdf

 • Halvårsrapport 2023 - Investeringsforeningen Lægernes Invest - Publiceret d. 31. august 2023

 • Regnskabsmeddelelse ifm. halvårsrapport 2023 - Inv. LI (1).pdf

 • Regnskabsmeddelelse.pdf

 • Årsrapport 2022 - Investeringsforeningen Lægernes Invest - Publiceret d. 27. april 2023

 • Halvårsrapport 2022 - Investeringsforeningen Lægernes Invest - Publiceret d. 18. august 2022

 • Rapport om samfundsansvar 2022

 • Årsrapport 2021 - Investeringsforeningen Lægernes Invest - Publiceret d. 28. april 2022

 • Halvårsrapport 2021 - Investeringsforeningen Lægernes Invest - Publiceret d. 23. august 2021

 • Årsrapport 2020 - Investeringsforeningen Lægernes Invest - Publiceret d. 26. april 2021

 • Halvårsrapport 2020 - Investeringsforeningen Lægernes Invest - Publiceret d. 31. august 2020

 • Årsrapport 2019 - Investeringsforeningen Lægernes Invest - Publiceret d. 20. april 2020

 • Halvårsrapport 2019 - Investeringsforeningen Lægernes Invest - Publiceret d. 27. august 2019

 • Årsrapport 2018 - Investeringsforeningen Lægernes Invest - Publiceret d. 29. april 2019

 • Halvårsrapport 2018 - Investeringsforeningen Lægernes Invest - Publiceret d. 28. august 2018

Fondsbørsmeddelelser

Udlodning

 • Estimerede udlodninger for 2023 - Investeringsforeningen Lægernes Invest - Publiceret d. 22. januar 2024

 • Estimerede udlodninger for 2023 - Investeringsforeningen Lægernes Invest - Publiceret d. 8. december 2023

 • Foreløbige udlodninger for 2024 - Investeringsforeningen Lægernes Invest - Publiceret d. 22. januar 2024

Generalforsamlinger

 • Forslag til vedtægtsændringer til ordinær generalforsamling 2024 - - Investeringsforeningen Lægernes Invest - Publiceret d. 4. april 2024

 • Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2024 - Investeringsforeningen Lægernes Invest - Publiceret d. 4. april 2024

 • Protokol til ordinær generalforsamling 2024 - Investeringsforeningen Lægernes Invest - Publiceret d. 16. maj 2024

Tidligere generalforsamlinger
 • Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2023 - Investeringsforeningen Lægernes Invest - Publiceret d. 5. april 2023

 • Protokol af ordinær generalforsamling 2023 - Investeringsforeningen Lægernes Invest - Publiceret d. 27. april 2023

 • Dagsorden til ordinær generalforsamling 2022 - Investeringsforeningen Lægernes Invest - publiceret d. 5. april 2022

 • Følgebrev til ordinær generalforsamling 2022 - Investeringsforeningen Lægernes Invest - Publiceret d. 5. april 2022

 • Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2022 - Investeringsforeningen Lægernes Invest - Publiceret d. 20. oktober 2022

 • Protokol af ekstraordinær generalforsamling - Investeringsforeningen Lægernes Invest - Publiceret d. 4. november 2022

 • Protokol af generalforsamling 2022 - Investeringsforeningen Lægernes Invest - Publiceret d. 28. april 2022

 • Indkaldelse til ordinær generalforsamlig 2021 - Investeringsforeningen Lægernes Invest - Publiceret d. 29. marts 2021

 • Protokol af ordinær generalforsamling 2021 - Investeringsforeningen Lægernes Invest - Publiceret d. 26. april 2021

 • Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2020 - Investeringsforeningen Lægernes Invest - Publiceret d. 27. marts 2020

 • Protokol af ordinær generalforsamling 2020 - Investeringsforeningen Lægernes Invest - Publiceret d. 20. april 2020

 • Dagsorden til ordinær generalforsamling 2019 - Investeringsforeningen Lægernes Invest - publiceret d. 1. april 2019

 • Følgebrev til ordinær generalforsamling 2019 - Investeringsforeningen Lægernes Invest - Publiceret d. 1. april 2019

 • Protokol af ordinær generalforsamling 2019 - Investeringsforeningen Lægernes Invest - Publiceret d. 29. april 2019

 • Indkaldelse til ordinær generalforsamling - Investeringsforeningen Lægernes Invest - Publiceret d. 26. marts 2018

 • Protokol af ordinær generalforsamling 2018 - Investeringsforeningen Lægernes Invest - Publiceret d. 12. april 2018

Årsrapporter
 • Årsrapport 2023 - Investeringsforeningen Lægernes Invest - Publiceret d. 25. april 2024

 • Beholdningslister halvårsrapport 2023 - Inv. LI.pdf

 • Halvårsrapport 2023 - Investeringsforeningen Lægernes Invest - Publiceret d. 31. august 2023

 • Regnskabsmeddelelse ifm. halvårsrapport 2023 - Inv. LI (1).pdf

 • Regnskabsmeddelelse.pdf

 • Årsrapport 2022 - Investeringsforeningen Lægernes Invest - Publiceret d. 27. april 2023

 • Halvårsrapport 2022 - Investeringsforeningen Lægernes Invest - Publiceret d. 18. august 2022

 • Rapport om samfundsansvar 2022

 • Årsrapport 2021 - Investeringsforeningen Lægernes Invest - Publiceret d. 28. april 2022

 • Halvårsrapport 2021 - Investeringsforeningen Lægernes Invest - Publiceret d. 23. august 2021

 • Årsrapport 2020 - Investeringsforeningen Lægernes Invest - Publiceret d. 26. april 2021

 • Halvårsrapport 2020 - Investeringsforeningen Lægernes Invest - Publiceret d. 31. august 2020

 • Årsrapport 2019 - Investeringsforeningen Lægernes Invest - Publiceret d. 20. april 2020

 • Halvårsrapport 2019 - Investeringsforeningen Lægernes Invest - Publiceret d. 27. august 2019

 • Årsrapport 2018 - Investeringsforeningen Lægernes Invest - Publiceret d. 29. april 2019

 • Halvårsrapport 2018 - Investeringsforeningen Lægernes Invest - Publiceret d. 28. august 2018

Fondsbørsmeddelelser

Udlodning

 • Estimerede udlodninger for 2023 - Investeringsforeningen Lægernes Invest - Publiceret d. 22. januar 2024

 • Estimerede udlodninger for 2023 - Investeringsforeningen Lægernes Invest - Publiceret d. 8. december 2023

 • Foreløbige udlodninger for 2024 - Investeringsforeningen Lægernes Invest - Publiceret d. 22. januar 2024

Kontakt

Her finder du kontaktinformation på Nykredit Portefølje Administration A/S samt klageansvarlige

Nykredit Portefølje Administration

Nykredit Portefølje Administration A/S,
Sundkrogsgade 25, 2150 Nordhavn

Tlf.: 70 10 90 00

Mail: npa.fa@nykredit.dk

Klagevejledning

Har du et ønske om at indgive en klage der direkte vedrører et produkt fra foreningen kan du kontakte klageansvarlige her: David Sander Hjortsø, underdirektør, Wealth Legal på mail: klageansvarlig.npa@nykredit.dk.